ภาษาไทย  |  English  

Presidents

รายนามนายกสมาคม-ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

นายกสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2513-2515

พลเรือโทนายแพทย์สนิท โปษะกฤษณะ
นายกสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2515-2517

ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญพัฒน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
นายกสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517-2519

ศาสตราจารย์นายแพทย์สาโรจน์ ปกปักษ์ขาม
นายกสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2519-2521 และ พ.ศ.2521-2523

รองศาสตราจารย์นายแพทย์บรรพต บุญศิริ
นายกสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2523-2525 และ พ.ศ.2525-2527

ศาสตราจารย์นายแพทย์ดวงเดือน คงศักดิ์
นายกสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2527-2529

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงแฉล้ม วรรธนานุสาร
นายกสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2529-2531

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2531-2532 และ พ.ศ.2533-2534

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมหมาย ถุงสุวรรณ
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535- 25 มิถุนายน พ.ศ.2536 และ 26 มิถุนายน-31 ธันวาคม พ.ศ.2536

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2537-2538

ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีพงษ์ สุวรรณโคต
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2539-2540

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตด์ ลิมปพยอม
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2541-2542 และ พ.ศ.2543-2544

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545-2546 และ พ.ศ.2547-2549

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุวชัย อินทรประเสริฐ
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550-2552

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2553-2555

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2558

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-ปัจจุบัน