ภาษาไทย  |  English  

การศึกษารายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)
เรื่อง Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ