ภาษาไทย  |  English  

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ (แพทย์ใช้ทุน) สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการอบรม พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ (แพทย์ใช้ทุน) สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการอบรม พ.ศ. 2562
                    ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 809 ราชวิทยาลัยสูติฯ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ขอให้แพทย์ผู้เข้าอบรมทุกท่านส่งใบลงทะเบียนและใบสมัครยุวสมาชิกฯ โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
2. ค่าสมัครยุวสมาชิกราชวิทยาลัยฯ 3 ปีๆ ละ 300 บาท จำนวน 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยสูติฯ เพื่อฝึกอบรมและสอบฯ เลขที่ 041-1-28592-0 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ส่งใบลงทะเบียน ใบสมัครยุวสมาชิกพร้อมหลักฐานการสมัครดังที่ระบุในใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงิน มายังสำนักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 02-716-5725 โทรสาร: 02-716-5720 Email: congressrtcog@hotmail.com ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

ตารางปฐมนิเทศ 62

ใบลงทะเบียนปฐมนิเทศ

ใบสมัครเป็นสมาชิก