ภาษาไทย  |  English  

กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2562
ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมหลวงพรหมทัตตเวที และห้องฝึกทักษะฯ ชั้น 6
อาคารอุปการเวชชกิจ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(iPad ทางผู้จัดสอบได้จัดเตรียมให้แล้ว)