ภาษาไทย  |  English  

กำหนดการสอบ OSCE ประจำปีการสอบ 2563

กำหนดการสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

สถานที่จัดสอบ ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

ส่ง ใบสมัครสอบ OSCE 2563 ได้ที่

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-716-5721 โทรสาร : 02-716-5720