ภาษาไทย  |  English  

กำหนดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 พ.ศ. 2561

แพทย์ประจำบ้านที่ตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์ศูนย์เวชบัณฑิตฯ แล้ว ยังขาดเอกสารตามที่แพทยสภาแจ้งให้ส่งเอกสารที่ขาด ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มายังราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier