ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของแพทย์

          ตามที่ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการกำหนดมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อจัดทำมาตรฐานในการตรวจและเขียนในรายงานชันสูตร ทั้งผู้ป่วยคดีทั่วไป ผู้เสียหายในกรณีความผิดทางเพศ (Rape examination) และรายงานชันสูตรพลิกศพ สำหรับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป และแพทย์ผู้ปฎิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง บัดนี้ คณะอนุกรรมการได้จัดทำร่างแนวทางการตรวจและเขียนรายงานดังกว่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการรับฟังความคิดเห็นของแพทย์ผู้ปฎิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางดังกล่าวให้เหมาะสม ก่อนการประกาศใช้ต่อไป ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากแพทย์ทุกท่านได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นของร่างแนวทางต่างๆ (ที่ท่านปฎิบัติงานเกี่ยวข้องอยู่) ดังต่อไปนี้

          1.แบบสอบถามความคิดเห็น (ร่าง)”แนวทางการตรวจผู้ป่วยคดีและการจัดทำเอกสารทางคดีสำหรับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป” (ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที) เป็นแนวทางสำหรับการตรวจผู้ป่วยคดีที่ได้รับบาดเจ็บและการเขียนใบชันสูตรบาดแผลที่มอบให้กับตำรวจ รวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น ตรวจเลือดหาระดับแอลกอฮอล์

2.แบบสอบถามความคิดเห็น (ร่าง)”แนวทางการตรวจผู้ป่วยคดีการตรวจผู้เสียหายในกรณีความผิดทางเพศ” (ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที) เป็นแนวทางสำหรับการตรวจผู้เสียหายในกรณีความผิดทางเพศ (ตรวจ Rape) การเก็บสิ่งส่งตรวจ และการเขียนใบชันสูตรบาดแผลที่มอบให้กับตำรวจ

3.แบบสอบถามความคิดเห็น (ร่าง)”แนวทางการชันสูตรพลิกศพ” (ใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 20-25 นาที) เป็นแนวทางสำหรับการตรวจชันสูตรพลิกศพ (ตรวจ Rape) การเก็บสิ่งส่งตรวจ และการเขียนรายงานชันสูตรพลิกศพ ที่มอบให้กับตำรวจ

โดยรายละเอียดของร่างแนวทางต่าง ๆ จะมี Link อยู่ในตอนต้นของแบบสอบถาม ทั้งนี้แบบสอบถามนี้สามารถ Share ต่อไปได้

Download: (ร่าง)”แนวทางการตรวจผู้ป่วยคดีและการจัดทำเอกสารทางคดีสำหรับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป”

Download: (ร่าง)”แนวทางการตรวจผู้ป่วยคดีการตรวจผู้เสียหายในกรณีความผิดทางเพศ”

Download: (ร่าง)”แนวทางการชันสูตรพลิกศพ”

ปิดโหมดสีเทา