ภาษาไทย  |  English  

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 34 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 34 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อพบปะสังสรรค์ในหมู่มวลสมาชิกราชวิทยาลัยฯ แพทย์ Fellow แพทย์ประจำบ้าน จากหลากหลายสถาบันฝึกอบรม  และเพื่อเป็นช่องทางให้พบปะพูดคุยกับบริษัทจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ด้านสูติ-นรีเวช ประมาณการว่าจะมีผู้สนใจทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากหลากหลายองค์กรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน และในปีนี้จัดให้มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 2 รูปแบบ

  1. รูปแบบ Free communication

การนำเสนอแบบ oral presentation หรือ paper presentation

  1. รูปแบบ Video surgical technique

การนําเสนอ Video ไม่น้อยกว่า 5 นาที ซักถาม 2 นาที รวมเวลาไม่เกิน 10 นาที

ส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์หรือที่ e-mail address: congressrtcog@hotmail.com  สิ้นสุดกําหนดรับผลงาน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ของวันที่ส่ง หรือวันที่ส่ง e-mail มาที่ ราชวิทยาลัยฯ เป็นสําคัญ

โปสเตอร์ Free communication