ภาษาไทย  |  English  

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2559-2561

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันคือ ชุดที่ 13
อยู่ภายใต้การนำของประธานราชวิทยาลัยฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
โดยประกอบด้วยคณะผู้บริหารฯ อีก 17 คน

ประธาน
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
รั้งตำแหน่งประธาน
พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล
รองประธานและประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
เลขาธิการ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองเลขาธิการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศิลป์ เชาวรัตน์
เหรัญญิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา อัศวพิริยานนท์
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย
ประธานคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล
ประธานคณะอนุกรรมการกิจการเฉพาะกิจ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช
ประธานคณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช
นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศัลยกรรมซ่อมเสริม
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาล
ประธานคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย/นโยบายและแผนงาน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำวารสาร
ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์
ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ศาสตราจารย์นายแพทย์โกวิท คำพิทักษ์
ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อยอด/ต่อเนื่อง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญศรี จันทร์รัชชกูล