ภาษาไทย  |  English  

ขอความคิดเห็นคำแนะนำในเรื่องการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด พ.ศ.2561

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกไทยให้มีมาตรฐานสากล โดยจะประกาศใช้ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้

ทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ ประชาพิจารณ์ให้สูตินรีแพทย์ให้ความเห็น และส่งคืนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตามเอกสาร flow chart ที่แนบมาในจดหมายฉบับนี้

Email: pr_rtcog@rtcog.or.th และ sc_rtcog@rtcog.or.th

คำแนะนำการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด_flowchart_61 04 04
จดหมายจ่าหน้า