งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35

งานประชุมวิชาการปลายปี ครั้งที่ 35
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2563
ในรูปแบบ Hybrid conference
ทั้งแบบ Virtual และ Online conference