ภาษาไทย  |  English  

ประกวดงานเขียนเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” โดยแพทยสภา

แพทยสภาได้จัดโครงการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจาก โครงการที่ 1 คือหมอในดวงใจ และโครงการที่สอง ได้แก่ รักนะจึงบอก ครั้งที่ 1 การประกวดทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผลงานที่ตีพิมพ์ เรื่องที่ได้รับรางวัลการประกวด สองเล่ม คือ สารคดีเรื่องเล่า หมอในดวงใจ ใน พ.ศ. 2557 และรักนะจึงบอก ใน พ.ศ. 2559

พบว่าสารคดีเรื่องเล่าทางการแพทย์ สามารถทำให้ ผู้คนเรียนเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของผู้เล่า รับรู้ชีวิตและการเจ็บป่วย ของผู้เล่าแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกันไป ผู้ป่วยต้องการแพทย์หรือผู้รักษาที่เข้าใจในเรื่องโรคหรืออาการเจ็บป่วย และแพทย์ต้องรักษาอาการเจ็บป่วยนั้น ๆด้วยความเป็นวิชาชีพ สร้างสัมพันธ ภาพที่ดีด้วยการเคียงข้างและเข้าใจในตัวผู้ป่วยตลอดช่วงเวลาที่เจ็บป่วย คุณค่าของเรื่องเล่าจะช่วยปลุกวิญญาณของแพทย์และของผู้ป่วยให้เกิดความปลื้มปีติ เห็นคุณค่าในงานที่ทำ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในเรื่องของการสื่อสารและการดูแลรักษา ทำให้ลดการฟ้องร้องซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบการแพทย์และสาธารณสุข

กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ครั้งที่ 3 “รักนะจึงบอก” คือ

 1. เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ในหัวข้อ “รักนะจึงบอก เรื่องเล่าทางการแพทย์” โดย
  • 1.1 ให้ตั้งชื่อเรื่องใหม่
  • 1.2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของแพทย์ หรือสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับประชาชน และสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์
  • 1.3 สร้างสรรค์เป็นภาษาไทยมีความยาวของเรื่องประมาณ 5-10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point โดยส่งต้นฉบับและสำเนารวม 5 ชุด พร้อมกับแผ่น CD ไฟล์ต้นฉบับ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานที่เข้าประกวดทุกสำเนา (รวมต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
 2. ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผลงานของผู้ใด หากมีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
 3. ผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆ มาก่อน รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัล แพทยสภาจะจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นครั้งแรก
 8. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการดำเนินการ โครงการ “รักนะจึงบอก เรื่องเล่าทางการแพทย์”, คณะกรรมการแพทยสภา/อนุกรรมการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลในการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ผู้เขียนเป็นประชาชนทั่วไป
 2. ผู้เขียนเป็นแพทย์หรือ บุคลากรทางการแพทย์

รางวัลในการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากแพทยสภา พร้อมเงินสด 20,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากแพทยสภา พร้อมเงินสด 10,000 บาท
 3. รางวัลชมเชย ประเภทละ 5 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากแพทยสภา พร้อมเงินสด 4,000 บาท

โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

สำหรับสถานที่ส่งผลงาน เข้าประกวดโครงการ “รักนะจึงบอก” เรื่องเล่าทางการแพทย์

ส่งได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่และประชา- สัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
อาคาร 6 ชั้น ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-1886 มือถือ 089-530-1112
e-mail : prtmc.tmc@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmc.or.th , www.facebook.com/pages/We Love แพทยสภา

http://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1004