ภาษาไทย  |  English  

ประกาศการยื่นเอกสาร สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1

แพทยสภากำหนดให้แพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 ยื่นแบบยืนยันพร้อมหลักฐานที่กำหนด ตามที่ระบุในจดหมายแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันและราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561