ภาษาไทย  |  English  

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2

แพทย์ผู้ได้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2 กรอกใบสมัครเพื่อขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองในระบบแพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางwebsite:http://www.tmc.or.th/tmcgme แล้วพิมพ์ยื่นหลักฐานต่างๆ ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
*กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ชุด เอกสารการสมัครที่เป็นสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ