ภาษาไทย  |  English  

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1

สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 26/2563 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 และจากการเทียบความประสงค์ของผู้สมัครเพื่อเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาและอนุสาขาต่างๆ กับสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา รอบที่ 1 ปรากฎว่า มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามสาขา อนุสาขา และสถาบันฝึกอบรมเสนอให้แพทยสภาขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) และแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข) มีรายนามเรียงตามลำกับประเภทสาขา ดังเอกสารแนบ