ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานธุรการ


      ด้วยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฎิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, power point)
 • จดบันทึกรายงานการประชุม รับผิดชอบงานธุรการด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนงานของฝ่ายอื่น ๆ ได้ดี
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดีการ
 • ประกันสังคม / โบนัสประจำปี
หลักฐานการสมัคร/วิธีการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 × 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และปรัญญาบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบฟอร์มใบสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่
สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 เลขที่ 2
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : +66 2 7165721-22 โทรสาร : +66 2 7165720
**เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563**