ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2563

–  ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2
(ใบสมัครสอบฯ ประเภทที่ 2 แนบอยู่ในประกาศรับสมัครสอบฯ)
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลด

=> การส่งเอกสารใบสมัครสอบ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ : สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
=> หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์  ทองแก้ว)

โปรแกรม Logbook ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการสอบ 2563
คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook
หมายเหตุ  ใน logbook หากมีเพิ่มเติมในส่วนไหน ให้ใส่ในช่อง remark