ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ปีการสอบ 2564

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

  1. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  2. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
  3. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  4. อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  5. อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

**หมายเหตุ**
1. แพทย์ผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ กรอกใบสมัครสอบ ภายในวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 8 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่) http://www.rtcog.or.th/home/wp-content/uploads/2021/02/ใบสมัครสอบวุฒิบัตร-ปี-2564-สาขาสูติฯ.pdf
2. ภายหลังสมัครสอบของราชวิทยาลัยเสร็จแล้ว ต้องกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบของแพทยสภา ที่เวปไซต์ www.tmc.or.th/tcgme แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ณ ราชวิทยาลัยสูติฯ ระบบเปิดให้กรอกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2564