ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ประจำปี 2561

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงิน ค่าสมัครสอบตามประกาศนี้

๑. สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามข้อ๑ กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ website: www.tmc.or.th/tcgme และใบสมัครที่หน้าเว็ปไซต์ที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบภายในวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

 

http://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1032&id=4