ภาษาไทย  |  English  

ประกาศแจ้งผลการเลือกตั้ง ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศ

เรื่อง แจ้งผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔