ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

จัดประชุมวิชาการประจำปี 2019

14th TOPF and TOSS Annual Meeting & The 1st FFN Thailand Conference

Collaborative Approach to Optimize Osteoporosis Care in Thailand

On 26th – 27th July 2019
Yachai Na. Songkla, Chulalongkorn Hospital

BROCHURE

POSTER