ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

และ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

เรื่อง “Education Disruption in medical schools”

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/tmec2019/