ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสูตินรีเวชส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 29

การประชุมวิชาการสูตินรีเวชส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 29

โดย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กเขต 12
ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 (8.00-16.30 น.)

08.00 – 08.45 น.  ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิดการประชุม

•  กล่าวรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช

ประธานคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ

•  กล่าวเปิดการประชุม

นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

•  กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม

นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12

09.00 – 10.00 น.  Cervical cancer screening

วิทยากร: นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

10.00 – 10.30 น.  การคุมกำเนิดในสตรีวุัยรุ่น

วิทยากร: รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ

10.45 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.  Aging women problems

วิทยากร: รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.  การพัฒนางานวิจัย

วิทยากร: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

14.00 – 15.00 น. การป้องกันการฟ้องร้อง

วิทยากร: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ

วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย: นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

15.00 – 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 16.30 น.  การป้องกันการฟ้องร้อง (ต่อ)

วิทยากร: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ

วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย: นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

——————————————————————————————————————–

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (8.30 – 15.00 น.)

08.30 – 11.00 น.   ปัญหาสำคัญที่พบบ่อยทางสูติกรรม

•   Preeclampsia

วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล

•   Preterm labor

วิทยากร: แพทย์หญิงชุษณา เพชรพิเชฐเชียร

•   Postpartum hemorrhage

วิทยากร: นายแพทย์ณัฐพล ศิริมุสิกะ

10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง (ในห้องประชุม)

11.00 – 12.00 น.   Maternal death case conference

ผู้นำเสนอ  แพทย์หญิงรจณีย์ พิทักษ์คุมพล

ผู้อภิปราย  พันเอกนายแพทย์เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี

นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์

ผู้ดำเนินการอภิปราย: แพทย์หญิงเด่นนพพร สุดใจ

12.00 – 13.00 น.   รับประทรานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.   Reducing unnecessary cesarean section/Robson ten group classification system

วิทยากร: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย: รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช

14..30 – 15.00 น.   พิธีปิดการประชุม

นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ

ประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพ 12