ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น)สำหรับผู้สนใจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษารายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผล รวมทั้งทักษะทางด้านการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกเรียนในระบบห้องเรียน หรือเรียนออนไลน์ และสามารถเลือกเรียนเป็นบางรายวิชาที่สนใจเฉพาะได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/th โดยรายวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายชวิชา
1 ศรกส  501 หลักการวิจัยทางการศึกษา
2 ศรกส  502 การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 ศรกส  503 วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
4 ศรกส  504 การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
5 ศรกส  509 วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 ศรกส  511 การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาตรสุขภาพ
7 ศรกส  514 การวิจัยเชิงสำรวจ