ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูติฯ วาระที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูติฯ
วาระที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

โดยมีระเบียบวิธีการดังนี้
1. วิธีการเลือกตั้ง
2. ขั้นตอนการลงทะเบียน E-Voting
3. ปัญหา และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
4. รายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้ลงสมัครเลือกตั้ง