ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and management System; VIMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ในระยะแรกเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการเข้าร่วมทดสอบใช้งาน และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรผุ้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน เข้าร่วมใช้งานระบบฯ ตลอดจนให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบ ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ที่ http://vims.nvi.go.th หรือ คลิก (เพื่อนำไปสู้แบบประเมินออนไลน์) และตอบกลับมายังสถาบัน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อสถาบันจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป