ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ANNUAL MEETING 2019

-THAI GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY-

AI

(Advance & Innovation)

in Gynecologic Oncology;

Platform 5.0

***Download ใบลงทะเบียน

***Download Annual Meeting 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
*สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย*

ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-716-6441

085-849-7949

tgcsthai

http://www.tgcsthai.com

narinpat@hotmail.com, minttgcs@gmail.com