ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

คลิกเพื่อขยาย

ตามที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดส่งเอกสารผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไปให้ทางไปรษณีย์แล้วนั้นหากท่านไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว กรุณาแจ้งกลับมายัง สายด่วนเลือกตั้ง โทรศัพท์ 0-2716-5725 ภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป