ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม พ.ศ.2561 รอบที่ 2

ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 2

http://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1033&id=4

กำหนดยื่นใบสมัครรับการฝึกอบรม พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจำนวน 3 ชุด ส่งเอกสารการสมัครที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561

https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2