ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่อง
Teaching non-technical skills with facilitation

Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ 2

**รายละเดียดต่าง ๆ สามารถเข้าอ่านได้ที่เวปไซต์
https://shee.si.mahidol.ac.th/learn/