ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย)

ร่วมกับ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 23 ประจำปี 2562
เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์เพื่อครอบครัวมีสุข
(Reproductive Health for Happy Family)

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุม 809 ชั้น อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

โบชัวร์ ครั้งที่ 23