ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่ไม่สามารถติดได้

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

รวบรวมรายชื่อ ที่ไม่สามารถติดต่อได้

รบกวนท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ส่งที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันมายังอีเมล์ pr_rtcog@rtcog.or.th และ sc_rtcog@rtcog.or.th

1.พ.ญ.มุกดา ฉายประเสริฐ (16)

2.น.พ.พรชัย พฤษาพนาชาติ (743)

3.พ.ญ.สุดี ศรีภูริปรีชานนท์ (779)

4 .พ.ญ.ตรีวรรณ ชโยสัมฤทธิ์ (369)

5.พ.ญ.ปนัดดา พรสัมพันธ์สุข (1753)

6.พ.ญ.อวยพร หัตถ์ฉลาด (361)

7.พ.ญ.ดวงใจ ยินดีกิจโกศล (776)

8.น.พ.วิทวัส  มุนินทร (1849)

7.น.พ.เลิศเชาว์ สุวรรณกุล (514)

10.น.พ.สมเกียรติ  เลียวสุธามาศ (2075)

11.น.พ.นภดล  บุตรกาศ (1501)

12 น.พ.วิชัย  หยิบทรงศิริกุล (695)

13.พ.ญ.ดาราวดี  พลอยเลื่อมแสง (869)

14.น.พ.เกษม จรูญนันทวัฒน์ (979)

15.พ.ญ.สุมาลี  ไวว่อง (1839)

16.พ.ญ.พรนภา  วนาพัทธ์ (1906)

17.พ.ญ.พงศธร  วัฒนาพร (601)

18.น.พ.วินัย  วีรกิจ (633)

19.น.พ.มานพ  นุชจังหรีด (1954)

20.น.พ.มาโนชญ์  ชาครโกวิทย์ (1830)

21.พ.ญ.วรรณิกา  แสงสุริย์ (2515)

22.น.พ.ปฐมพล  พัชรบำรุง (2816)

23.น.พ.ประโยชน์  จงอยู่สุข ( 1986)

24.น.พ.สนธิ  ชวนสนิท (564)

25.น.พ.วิศาล  ชาญพานิช (1151)

26.น.พ.สามารถ  ไพศาลสถาน (207)

27.น.พ.อลงกรณ์  ชูวงษ์ (1689)

28 .พ.ญ.เรณู  หลิมสมบูรณ์ (635)

29.น.พ.ศุภพน ไชยชำนาญเวทย์ (2314)

30.พ.ญ.สรินยา ทองพูนพันธ์ (2459)

31.พ.ญ.วาทินี สนธิรติ (2322)

32.น.พ.สิทธิชัย  รุ่งอินทร์ (774)

33.น.พ.อุดม มหาวงศ์ตระกูล (1107)

34.น.พ.ธนิต  หัพนานนท์ (819)

35.น.พ.จักร์  จัตุฑะศรี (1841)

36.น.พ.สมนึก แซ่หว่อง (2112)

37.น.พ.เฉลียว  ธรรมเมธา (1242)

38.น.พ.วิรัช  สุวรรณการ (618)

39.น.พ.สุชาติ  ตันติรังสี (956)

40.พ.ญ.สุวณี  สังขรัตน์ (505)

41.น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (658)

42.น.พ.สมเกียรติ  ขำนุรักษ์ (1153)

43.น.พ.สาธิต  ทิมขำ (1248)

44.น.พ.อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล (1076)

45.น.พ.วรวิทย์  วัชโรทยางกูร (910)

46.พญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล (2218)

47.น.พ.ประยุทธ  สมประกิจ (397)

48.พ.ญ. รุจิโรจน์  ธัญญะกิจไพศาล (2574)

49.พ.ญ.สุพัตรา  คงยนต์ (1967)

50.น.พ.วสันต์  ด่านสว่าง (818)

51.น.พ.พลากุล ระงับพิษ(1750)

52.น.พ.นันทิวุฒิ  โฆษะปัญญาธรรม (811)

53.น.พ.บุญเลิศ  คำนึงสิทธิ (1035)

54.น.พ.นวรัตน์  วนาพันธพรกุล (1103)

55.พ.ญ.นันทิยา  ตัณฑชุณห์ (616)

56.น.พ.วีระวัฒน์  อินทรอุทก (652)

57.น.พ.พิชัย  รัตน์โรจน์สกุล (1417)

58.พ.ญ.สุพรรณี สุวรรณรัตนเดช (2450)

59.น.พ.ณัฐชัย   อิ่มพันธ์แบน (2629)

60.น.พ.กมลชัย อธิปวัฒนากร (939)

61.พ.ญ.กมลพันธุ์  ชมเสวี (846)

62.พ.ญ.เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ (2259)

63.พ.ญ.นุสรา  พัวรัตนอรุณกร (491)

64.น.พ.กฤช  หาญชาญชัยกุล (1174)

65.น.พ.วิโรจน์  เนตินาถสุนทร (2136)

66.น..พ.กำธร  ตันติเสวี (142)

67.น.พ.ประสิทธิ์ พัฒนพานิช (174)

68.น.พ.ชัยพร ภัทราคม (177)

69.น.พ.ปลาด  รักชีพ (796)

70.พ.ญ.อินทิรา สุทธิวรรณ (185)

71.พ.ญ.ปาริฉัตร ไชยสาร (2384)

72.น.พ.อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์ (167)

73.พ.ญ.สุรางค์ พันธุ์ฟุ้ง (377)

74.น.พ.อำนวย ตันฑ์ศุภศิริ (308)

75.พ.ญ.อรุณี  ฟองศรี (211)

76.น.พ.วิรัช  วชิรากรทอง (752)

77.พ.ญ.สุพร สร้อยวัฒนา (170)

78.น.พ.ชูจิต กุลจรรยาวิวัฒน์ (295)

79.พ.ญ.เมธาสินี โพธิสุวรรณ (2377)

80.พ.ญ.ทรงศรี  เกษมสุวรรณ (80)

81.พ.ญ.ภัทริยา  จารุทัศน์ (359)

82.พ.ญ.สรินยา หัสโร(2128)

83.พญ.นัยนา อังศุธาร (1746)

84.พ.ญ.อมรพร มานะกิจศิริสุทธิ์ (981)

85.น.พ.จาตุรงค์  บุณยประภัศร (578)

86.พ.ญ.วรพินทร์  โกมุทบุตร (478)

87.น.พ.ธวัชชัย เจริญวงศ์ (1033)

88.พ.ญ.จิรประภา นาที (2050)

89.พ.อ.น.พ.บวร  แมลงภู่ทอง (1700)

90.น.พ.นพดล ไพบูลย์สิน (957)

91.น.พ.พรพิทักษ์  ตั้งจิตนบ (709)

92.น.พ.พัฒนะ  ไกรนิตย์ (2484)

93.พ.ญ.รุจิรา  กระแสร์ลาภ (878)

94.พญ.ธัชจารีย์  พันธ์ชาลี (2705)

95.น.พ.ณรงค์  วินิยกูล (489)

96.น.พ.ธิบดี  หฤไชยะศักดิ์(2800)

97.น.พ.กิตติ  วิชัย (1175)

98.น.พ.ไชยนันต์  เถียรสุทธิกุล (1025)

99.พ.ญ.อนรรฆวรรณ  อิงประสาร (2755)

100.น.พ.วันชัย  อัตถากร (1530)

101.พ.ญ.สุภาภรณ์  สุรเกียรติชานุกูล (519)

102.น.พ.กิจทวี  รัตนวัฒนศิลป์ (2616)

103.น.พ.เธียรชัย  ชัณวิจิตร (1502)

104.นพ.นพพร พรสินศิริรักษ์ (1191)

105.พ.ญ.จารุวรรณ  ตันติพลากร (1844)

106.น.พ.ประพันธ์  ทรัพย์สนอง (1698)

107.น.พ.ธเนศ  สุธีรวุฒิ (332)

108.น.พ.อรรถกร  ปวรางกูร (1333)

109.พ.ญ.กนกกานท์  เกียรติก้องแก้ว (2685)

10.พ.ญ.อาทิตยา  เครื่องพาที (2677)

111.พ.ญ.มณฑาทิพย์  แจ่มใส (1543)

112.พ.ญ.นาฎนภา  ศรีขาว (2130)

113.น.พ.วีระ  จำเริญรัตนะ (605)

114.น.พ.มนตรี  ภูริปัญญวานิช (724),

115.พล.อ.ต.พ.ญ.สุมาลี ทิพยวิสาร (6)

116.น.พ.ธีรชัย  อนันตวอัณณพ (390)

117.พ.ญ.ชลิตา  เรารุ่งโรจน์ (2471)

118.พ.ญ.ราตรี  วรุณปิติกุล (2740)

119.พ.ญ.ไฉไลลักษณ์  ไชยอุดม (1932)

120.น.พ.ปัญญา  ศักดิ์สง่าวงษ์ (2415)

121.พ.ญ.สรรเสริญ  สิริพงศ์ดี (1343)

122.พ.ญ.อรนุช  สมอุดร (1720)

123.พ.ญ.อุทุมพร  ภูนุชอภัย (2215)

124.พ.ญ.อัญชลี  วิจิตราวิวัฒน์ (1977)

125.น.พ.ประวัติ  โสภาคย์ (91)

126.น.พ.นพรุจ  พชรกชนันท์ (1465)

127.พ.ญ.จิรายุส  ดุลยเกียรติ (1930)

128.น.พ.พิสิฐ  ตันติวัฒนากุล (1950)

129.พ.ญ.จุไรรัตน์  ชัยวรมุขกุล (1885)

130.พ.ญ.อภิรดี  อุทัยไพศาลวงศ์ (2872)

131.น.พ.วีรพงศ์  สุวรรณกรสกุล (844)

132.น.พ.พีระ  แสงเพ็ชรส่อง (814)

133.พ.ญ.วิภาพร  เหล่าภักดี (1863)

134.น.พ.อากฤษฏ์  บุญสงวน (708)

135.น.พ.ชาลี  วชิรศรีสุนทรา (753)

136.น.พ.ทวีศักดิ์  หวังสมบูรณ์ศิริ (1379)

137.น.พ.อรุณ  รัตนปริคณน์ (356)

138.น.พ.หรรษา  ชวลิตธำรง (812),

139.พ.ญ.วิมลวรรณ  จงวัฒนา (139)

140.น.พ.พรชัย  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย (723)

141.น.พ.สมนึก  จิรายุส (827)

142.พ.ญ.หงษ์รัตน์  ผดุงชัยโชติ (1337)

143.น.พ.ปพน คะระพานิช (1179)

144.น.พ.พรศักดิ์  สถาพรธีระ (2573)

145.น.พ.สำราญ  ไตรติลานันท์ (256)

146.น.พ.วัชระ  พฤทธิพงศ์สิทธิ์ (1728)

147.พ.ญ.เกวลิน  กอบวิทยา (2776)

148.น.พ.ชาญชัย  พิณเมืองงาม (536)

ปิดโหมดสีเทา