ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Free communication and Video Surgical technique

ขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ทุกท่านร่วมส่งผลงานวิชาการในรูปแบบ Free communication และ รูปแบบ Video Surgical Technique

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ Email: congress@rtcog.or.th
สิ้นสุดการรับผลงาน วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-716-5721-2

⇒ Download การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ปิดโหมดสีเทา