ภาษาไทย  |  English  

ประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 - 6 กรกฏาคม 2560

สถานที่ : ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download