ภาษาไทย  |  English  

หนังสือวิชาการ

หนังสือวิชาการ

ลำดับที่ 1 :
ชื่อหนังสือ : หนังสือเพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
HUMAN SEXUAUTY IN OBSTETRICS AND GYANECOLOGY
ราคาต่อหน่วย : 100 บาท


ลำดับที่ 2
:
ชื่อหนังสือ : หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หลักสูตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ราคาต่อหน่วย : 100 บาท


ลำดับที่ 3
:
ชื่อหนังสือ : หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
ราคาต่อหน่วย : 100 บาท


ลำดับที่ 4 :
ชื่อหนังสือ : หลักสูตร หนังสือสูติศาสตร์ฉุกเฉิน
ราคาต่อหน่วย : 150 บาท


ลำดับที่ 5 :
ชื่อหนังสือ : หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology
ราคาต่อหน่วย : 250 บาท


ลำดับที่ 6 :
ชื่อหนังสือ : Normal and abnormal findings in fetal scan
ราคาต่อหน่วย : 100 บาท

 


วิธีการชำระเงิน :

ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 041-1-28543-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

หลังโอนเงิน ส่งสำเนาพร้อมรายละเอียด ดังนี้
1.แจ้งรายการสั่งซื้อ พร้อมจำนวน
2. ยอดรวม + ค่าจัดส่ง (50 บาท/เล่ม)
3. ชื่อ-สกุล
4. ที่อยู่ในการจัดส่ง
5. เบอร์ติดต่อ
6. สำเนาสลิปการโอนก่อน

            *** ส่งมาที่ : โทรสารหมายเลข 0-2716-5720 โทรศัพท์ 0-2716-5722

หรือที่สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310