ภาษาไทย  |  English  

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร : 02 419 6637
Facebook : Master of Science Program in Helath Science Education – MU
Email : sihse.edu@gmail.com
Website : shee.si.mahidol.ac.th/master