ภาษาไทย  |  English  

การขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตร (แผน ข) ปีการฝึกอบรม 2562

แจ้งแพทย์ปฎิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค)/วุฒิบัตร (แผน ข) ซึ่งจะเริ่มปฎิบัติงานเฉพาะสาขาในปีการฝึกอบรม 2562  กรอกคำขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง https://tmc.or.th/tcgme

แล้วพิมพ์ยื่นพร้อมหลักฐานต่างๆ ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ออมทรัพย์) เลขทีี่ 041-1-28543-2″