ภาษาไทย  |  English  

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง”พื้นฐานการวิจัยการศึกษา (Introduction to Education Research)”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
เรื่อง “พื้นฐานการวิจัยการศึกษา”
Introduction to Education Research
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสิรินธร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล