ภาษาไทย  |  English  

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ
แจ้งเลื่อนวันสอบแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2 ประจำปีการสอบ 2565

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3

ใบสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบ เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2 (ฉบับเลื่อนวันสอบ)

ใบสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 2

โปรแกรม Logbook ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการสอบ 2565

โปรแกรม Logbook สำหรับแพทย์อบรมต่อยอด (fellow)
โปรแกรม Logbook  สำหรับแพทย์สมัครสอบฯ ประเภทที่ 3
โปรแกรม Logbook  สำหรับแพทย์สมัครสอบฯ ประเภทที่ 2
หมายเหตุ  ใน logbook หากมีเพิ่มเติมในส่วนไหน ให้ใส่ในช่อง remark

แนวทางการส่ง video การผ่าตัด หลักสูตรประกาศนียบัตรผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช สำหรับแพทย์อบรมต่อยอด (fellow) และผู้สมัคร สอบฯ ประเภทที่ 3 สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์  https://youtu.be/TmnoPsYFPho

=> การส่งเอกสารใบสมัครสอบ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ : สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
=> หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์  ทองแก้ว)