ภาษาไทย  |  English  

Interhospital Conference ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประชุมและอภิปรายกรณีผู้ป่วย
The Regional Interhospital Teleconference

นำเสนอโดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ซึ่งจะมีการทดลองถ่ายทอดผ่าน webinar ควบคู่ไปอีกด้วย
โดยสามารถร่วมรับชมและแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆกันได้ทาง https://goo.gl/HKtWjw

ในช่วงวันและเวลาข้างต้น

Click to Download Protocol 

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง

Facebook: อนุกรรมการการศึกษาต่อยอด/ต่อเนื่อง - rtcog cme โดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

Facebook: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิดโหมดสีเทา