ภาษาไทย  |  English  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง”สูตินรีแพทย์กับการรักษาผู้มีบุตรยาก” Can General OBGYNs Perform ART?

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง”สูตินรีแพทย์กับการรักษาผู้มีบุตรยาก” Can General OBGYNs Perform ART?

RCOST B5

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตามเกณฑ์ของ WFME ฉบับ พ.ศ. 2561

เกณฑ์หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสูติ-WFME AJ.pdf EPA AJ editted DOPS AJ editted

ขอความคิดเห็นคำแนะนำในเรื่องการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด พ.ศ.2561

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมา… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม พ.ศ.2561 รอบที่ 2

ประกาศ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 2 http://tmc.o… อ่านต่อ

ประกาศการยื่นเอกสาร สำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1

แพทยสภากำหนดให้แพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 ยื่นแบบยืนยันพร้อมหลักฐานที่กำหนด ตามที่ระบุในจดหมายแจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันและราชวิทยาล… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ประจำปี 2561

ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับแพทยส… อ่านต่อ