ภาษาไทย  |  English  

GY 007 การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์

GY 007 การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์
(The Approach to Abnormal Uterine Bleeding in Adolescence and Reproductive Age)

 

แนวทางเวชปฏิบัติ การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุ่น  และวัยเจริญพันธุ์ (The Approach to Abnormal Uterine Bleeding  in Adolescence and Reproductive Age)
จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2553-2555        คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2553-2555
วันที่อนุมัติต้นฉบับ  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ผู้อนุมัติต้นฉบับ  คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-  2558

Download File: CPG_GY007