ภาษาไทย  |  English  

GY 014 การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS (Management of Women with CIN and AIS)

GY 014 การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS (Management of Women with CIN and AIS)

 

แนวทางเวชปฏิบัติ  การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS   (Management of Women with CIN and AIS)
จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช พ.ศ. 2556-2558                     คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ  20 มีนาคม พ.ศ. 2558
ผู้อนุมัติต้นฉบับ  คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-  2558

Download File: CPG_GY014