ภาษาไทย  |  English  

IC 008 การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ

IC 008 การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ
เอกสารความรู้สำหรับผู้รับบริการ การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ
จัดทำโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 16 สิงหาคม 2556
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2556-2558

Download File: CPG_IC008