ภาษาไทย  |  English  

Interhospital Conference ครั้งที่ 4/2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ชั้น 8 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ