ภาษาไทย  |  English  

OB 002 การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดทางช่องคลอด (Management of Labor and Vaginal Delivery)

OB 002 การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดทางช่องคลอด (Management of Labor and Vaginal Delivery)

 

แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดทางช่องคลอด (Management of Labor and Vaginal Delivery)
จัดทำโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2551-2552
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2552
ประกาศใช้โดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Download File: CPG_OB002