ภาษาไทย  |  English  

OB 017 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 011) การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด

OB 017 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 011) การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด
(Intrapartum Fetal Monitoring)
แนวทางเวชปฏิบัติ  การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum Fetal  Monitoring)
จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ผู้อนุมัติต้นฉบับ  คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย      พ.ศ. 2556-2558

Download File: OB_017