ภาษาไทย  |  English  

OB 019 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 012) การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (Management of Atonic Postpartum Hemorrhage)

OB 019 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 012)
การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว
(Management of Atonic Postpartum Hemorrhage)

แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว(Management of Atonic Postpartum Hemorrhage)
จัดทำโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 25 กันยายน พ.ศ. 2558
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2558

Download File: OB_019