ภาษาไทย  |  English  

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Young Gynaecologist Award

Shan S. Ratnam-Young Gynaecologist Awards
(SSR-YGA)

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราชวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล  Shan S. Ratnam-Young Gynaecologist Awards (SSR-YGA) ในการจัดการประชุม 25th Asian and Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecology, AOCOG 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2560 ณ ฮ่องกง

มีสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่

  1. อ.นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2. ผศ.พญ.นิลภา พฤกษานุศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. อ.พญ.ผุสรัตน์ อินสินธุ์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 อ.นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
 ผศ.พญ.นิลภา พฤกษานุศักดิ์
 พญ.ผุสรัตน์  อินสินธุ์