ภาษาไทย | English


Residency news

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก
 • คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • โครงสร้างองค์กรราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วิธีการเช็คอีเมลของสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
 • รายนาม คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2556-2558

  ลำดับ

  คณะผู้บริหาร

  ตำแหน่ง

  1

  ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวิบูลพรรณ  ฐิตะดิลก

  ประธาน

  2

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์

  ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

  3

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  อังสุวัฒนา

  รองประธาน

  4

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ประทักษ์  โอประเสริฐสวัสดิ์

  เลขาธิการ

  5

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ

  รองเลขาธิการ

  6

  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์

  เหรัญญิก

  7

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร  พฤกษานานนท์

  คณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

  8

  ศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพล  ศรีสมบูรณ์

  คณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช 

  9

  พันเอกแพทย์หญิงจุฑาวดี  วุฒิวงศ์

  คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ           

  10

  ศาสตราจารย์นายแพทย์นเรศร  สุขเจริญ    

  คณะอนุกรรมการจัดทำวารสาร    

  11

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล  เบญจาภิบาล

  คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ

  12

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา  ถิฐาพันธ์

  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ       

  13

  ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล

  คณะอนุกรรมการจริยธรรม

  14

  แพทย์หญิงสุวรรณา  อัศวพิริยานนท์

  โครงการเฉพาะ -ภาคประชาชน/สังคม

  15

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์  บุณยะเวชชีวิน

  โครงการเฉพาะ -ส่งเสริมสุขภาพสตรี

  16

  ศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัย  พฤทธิพันธุ์

  คณะอนุกรรมการวิจัย/นโยบายและแผนงาน

  17

  ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ  จิตต์เจริญ

  คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อยอด/ต่อเนื่อง  

  18

  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุ่นใจ  กออนันตกุล

  คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก         

   

  RTCOG Structure 2013

  คลิกที่นี่เพื่อขยายรูปใหญ


  การดำเนินงานของราชวิทยาลัยฯ
  หลักการ “มาตรฐาน คุณธรรม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของหญิงไทย”
  (Standard and ethics to improve women’s health)

  เน้นนโยบายการดำเนินงานในเชิงรุกโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วม ต้องมีขอบเขตชัดเจน ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวกับสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์ สี่อสารข้อมูลสุขภาพถึงประชาชน วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางการป้องกัน เพื่อประโยชน์ในด้านการแพทย์และสาธารณะสุขของประเทศ มีการบริการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เหมาะสมกับสภาพการณ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

  วัตถุประสงค์
  เพื่อปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแพทยสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์ ดังนี้

  1. 1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  2. 2. ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  3. 3. ผดุงเกียรติของสมาชิก และส่งเสริมความสามัคคี
  4. 4. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ทั้งปัญหาและแนวทางป้องกัน หรือแก้ปัญหานั้น ๆ ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์
  5. 5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และการสาธารณสุขทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รวมทั้งสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์
  6. 6. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ให้ถูกต้องตาม จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  อำนาจหน้าที่

  1. 1. ดำเนินการในเรื่องการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาตามที่แพทยสภามอบหมาย
  2. 2. ดำเนินการในเรื่องการฝึกอบรมและสอบและออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  3. 3. กำหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการรวมทั้งสอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  4. 4. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการในเรื่องการศึกษาการวิจัยและแนะแนววิชาการทางสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา
  5. 5. จัดการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมต่างๆสำหรับสมาชิก
  6. 6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆกับราชวิทยาลัยวิทยาลัยสมาคมหรือชมรมสถาบันการศึกษาสถาบันการวิจัยในวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาทั้งในและนอกประเทศ
  7. 7. ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
  8. 8. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิกและระหว่างสมาชิกในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
  9. 9. ให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและวิชาชีพเวชกรรม
  10. 10. จัดตั้งชมรมและสโมสรต่างๆทางวิชาชีพสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและสุขภาพอนามัยสตรีและทารกในครรภ์ควบคุมดูแลการดำเนินการรวมทั้งเลิกชมรมและสโมสรที่ราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
  11. 11. จัดหาทุนและผลประโยชน์เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยรวมทั้งในการบริหารงานและดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  12. 12. ออกระเบียบประกาศคำสั่งของราชวิทยาลัยทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมและระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งของแพทยสภา
  13. 13. ดำเนินการอื่นตามที่แพทยสภามอบหมายภายในกรอบวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย
  14. 14. รายงานกิจกรรมต่างๆต่อแพทยสภาเป็นประจำปีหรือเป็นครั้งคราวหรือตามที่แพทยสภา

  การดำเนินงาน
  แบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ เพื่อที่การดำเนินงานจะได้ครอบคลุมครบทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับ รัฐบาล – ราชวิทยาลัย – วิทยาลัย – สมาชิก – ประชาชน
  ประธานราชวิทยาลัยฯ ดำเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารฯ รวมทั้งคณะเท่ากับ 18 คนทำงานเป็น 2 ระดับ

  1. ระดับที่หนึ่ง

  1.1 รั้งประธาน   (ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์)
  1.2  รองฯ          (รศ.นพ.สุรศักดิ์  อังสุวัฒนา)

  มีหน้าที่
    -  ทำหน้าที่ตามที่ถูกกำหนดไว้ข้างต้น
    -  ปฏิบัติราชการแทน กรณีที่ประธานไม่อยู่

  2.         ระดับที่ 2
  แบ่งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกลุ่มโครงการเฉพาะโดยระดับที่ 2 นี้ การปฏิบัติงานจะขึ้นโดยตรงกับประธานราชวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารฯ ประกอบด้วย

  2.1        สำนักงาน
  2.1.1  เลขาธิการ (ศ.นพ.ประทักษ์  โอประเสริฐสวัสดิ์)
  2.1.2  รองเลขาธิการ  (รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนสิริ)
  2.1.3  การเงิน/ พัสดุ / หาทุน  (ศ.พญ.สฤกพรรณ  วิไลลักษณ์)

  2.2        การศึกษา/การวิจัย

  2.2.1การฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน          (รศ.นพ.วิทยา  ถิฐาพันธ์)
  2.2.2  การศึกษาต่อยอด (แพทยสภาฯ)และต่อเนื่อง  (ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ)
  2.2.3  อนามัยแม่และเด็ก  (ศ.พญ.อุ่นใจ  กออนันตกุล)
  2.2.4  มะเร็งนรีเวช         (ศ.นพ.จตุพล  ศรีสมบูรณ์)
  2.2.5  อนามัยการเจริญพันธุ์          (รศ.นพ.กำธร  พฤกษานานนท์)
  2.2.6  วิจัย/นโยบายและแผนงาน   (ศ.นพ.แสงชัย  พฤทธิพันธุ์)
  2.2.7  ประชุมวิชาการ      (รศ.นพ.มงคล  เบญจาภิบาล)
  2.2.8  วารสาร    (ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ)

  2.3        มาตรฐาน/จริยธรรม
  2.3.1  มาตรฐานวิชาชีพ   (พอ.พญ.จุฑาวดี วุฒิวงศ์)
  - กำหนดเกณฑ์ / วางแนวทาง / สร้างมาตรฐาน ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  - ประสานเกี่ยวกับการบังคับใช้ International Classification of Disease (ICD) 10 Thai Modification และ Diagnosis Related Group (DRG)
  - ประสานการทำงานกับ Oncology, Reproductive Medicine, Maternal Fetal Medicine
  - Quality assurance
  2.3.2  จริยธรรม  (ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล)

  2.4        กลุ่มโครงการเฉพาะ

  ดำเนินงานเพื่อให้ครอบคลุม “วิชาชีพเวชกรรมทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา”ทำในกำกับของประธานฯ
  ได้แก่
  2.4.1  ส่งเสริมสุขภาพสตรี เน้นด้าน social (รองประธานฯ - รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน)
  2.4.2  ภาคประชาชน (พญ.สุวรรณา อัศวพิริยานนท์)
  2.4.3  วิเคราะห์ข้อมูลสุขถาพทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  2.4.4  กลุ่มสหสาขาวิชา
  2.4.5  กฎหมายกรณีที่เกิดปัญหากับสมาชิก
  2.4.6  Website
  2.4.7  สูตินรีแพทย์สัมพันธ์
  2.2.8  หอเกียรติยศ